Menu

Közzétételi lista

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

(Knt.10.23-24.§)

 1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

             Lásd a Pedagógiai program10. fejezetét (23. oldal)

            

 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A beiratkozásra minden év áprilisában kerül sor, melyről helyben szokásos módon, az iskola honlapján, szülői faliújságján valamint az óvodában tájékozódhatnak.

A fenntartó által engedélyezett

                        Osztályok száma: 22 (alsó tagozat 11; felső tagozat 11)

Csoportok száma: 14 (alsós délutáni csoport 11, felsős 1; tanulószoba 2)

                       

 1. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Intézményünkben tandíj nincs.

A tankönyveket 2013.szeptember 1-től felmenő rendszerben ingyenesen kapják a tanulók.

Lehetőség van arra, hogy akik nem ingyenes tankönyvellátásban részesülnek, tartós betegség, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 3 gyermek nevelése esetén ingyenesen, vagy önkormányzati segély igénybe vételével jussanak tankönyvhöz. (A feltételeket lásd a Házirend Tankönyvellátás rendje c. fejezet 31. oldalán) 

Az étkezési díjak és étlap:  Ebédbefizetéshez

 1. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Lásd Házirend 1. fejezetét  

Tanévben tervezett rendezvények, programok: Tanév rendjéhez

 1. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Intézményünkben 2 fő pedagógiai-szakmai ellenőrzésére – minősítésére – került sor. A kollégák 100 %-os eredményt értek el.

 1. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Iskolai dokumentumokhoz

 1. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Végzettség pedagógusi HGÁI

 1. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Végzettség NOS HGÁI 

10.-11.  Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Mérés eredményekhez

 1. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Mérési eredményekhez

PÁLYAVÁLASZTÁS2014/2015

 1. évfolyam

Gimnázium

Szakközép isk.

Szakiskola

8.A

4

16

8.B

9

9

Összesen:

13

25

 1. évfolyamról 13 tanuló ment 6 osztályos gimnáziumba

            6.A      6 fő

      6.B      6 fő

      6.C      1 fő

 1. évfolyamról 10 tanuló ment 8 osztályos gimnáziumba

      4.A      2 fő

      4.B      8 fő

HÍD programba távozott 4 fő

Évfolyamismétlő: 5 fő

Alsó tagozat:  1 fő

Felső tagozat: 4 fő

 Középiskolából megküldött eredmények

 

 1. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Különórákhoz (sport…stb)

 1. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Lásd a Pedagógiai program – helyi tanterv 4-5. pontját

Pedagógia program

 1. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 • A tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejéről, tudnivalóiról lásd a
 • Pedagógiai program 9. és a Helyi tanterv 4-5. pontját
 • Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a Pedagógiai program Helyi tanterv részében az egyes tantárgyaknál évfolyami bontásban megtalálható

Pedagógiai program

 1. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
 2. október 1-jei létszámadatok:

osztály

létszám

évfolyam

1. a

25

76

1. b

27

1. c

24

2. a

25

50

2. b

25

3. a

25

70

3. b

25

3. c

20

4. a

24

66

4. b

24

4. c

18

5. a

22

70

5. b

24

5. c

24

6. a

18

67

6. b

24

6. c

25

7. a

19

54

7. b

19

7. c

16

8. a

24

52

8. b

28

összes

505

505