Menu

Mit kínálunk?

Néhány szó iskolánkról

Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, mely meghatározza a gyermek további fejlődését. Különösen igaz ez a tanulmányait most kezdő 6-7 éves gyerekek és szüleik szempontjából, hiszen az iskolakezdés az ő életükben komoly változást hoz.
Célunk, hogy a szülők megismerkedjenek egy gyermekközpontú iskolával, annak
célkitűzéseivel, elvárásaival.
Iskolánk Angyalföld kertvárosában található. A kellemes környezet kedvező
feltételt teremt tanulóink egészségnevelésében, hiszen a nagy iskolaudvar, sportpálya, a szomszédos játszóterek és a Rákos-patak kiépített partja mindezt szolgálják.
Korszerűen felszerelt tantermeink, szaktantermeink (internet hozzáféréssel, digitális táblákkal), két számítástechnikai terem, 10 000 ezer kötetes könyvtár és olvasóterem, tankonyha, a tornaterem mellett tükrös-és konditerem, télen fedett sportpálya is segíti a minőségi oktató-nevelő munkát.

Pedagógia programunk dióhéjban

Pedagógiai programunkban kiemelt értékként kezeljük a tudás megszerzését. Ennek jegyében választjuk meg a tanítási programokat,tankönyveket, melyek tanulóink képességeinek megfelelően, differenciált oktatással teszik lehetővé a tananyag hatékony elsajátítását. A lemaradók felzárkóztatása mellett kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást. Ezt biztosítjuk az emelt óraszámokkal (angol, német, magyar, matematika), választható tantárgyakkal (kommunikáció és művészeti; matematika-logika és számítástechnika),
szakkörökkel és a tanulók versenyeztetésével.
Az egészséges életmód kialakítása és az erkölcsi nevelés szintén kiemelt területe nevelési programunknak. Ezek szellemében szervezzük az iskolai programokat gyerekeink közösséghez tartozásának és viselkedési kultúrájának alakításához.
Programjaink hatékonyságát jelzik tanulóink tanulmányi-, és sportversenyeken elért eredményei, pályaválasztási felvételiken való megfelelésük.
Pedagógiai munkánkat logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus
ok, gyógytestnevelő, hitoktatók segítik. A Zeneiskola kihelyezett tagozatai működnek iskolánkban (szolfézs, zongora, hegedű, furulya).
A Fiastyúk Alapítványunk segíti, támogatja oktató-nevelő munkánkat.

Mit kínálunk?

Alsó tagozaton

A gyerekek képességfejlesztését tekintjük kiemelt feladatunknak, ezért helyezünk nagy hangsúlyt a kompetencia alapú oktatásra és a differenciálásra, valamint a kommunikációs és művészeti készség (kézműves foglalkozások, furulya és tánctanítás, drámajátékok), logikus gondolkodás fejlesztésére (játékos matematikai és informatikai feladatok) és egészségnevelésre (a testnevelés széles skáláját biztosítjuk: játékos gyermektorna, úszás, labdajátékok). A sportolás egyéb színterei: télen sí-tábor, korcsolya, tánc, küzdősportok, foci,
kosár és kézilabda, súlyemelés, nyári sporttáborok.

Felső tagozaton

Az 5. évfolyamtól a mindennapos angol/német nyelvórák (a nyelvi tagozaton), és a matematika magasabb óraszámban, szinteltolással történő oktatása a
gyerekek továbbtanulását segítik elő. A korrepetálások mellett szakkörök, sportok, továbbtanuláshoz előkészítő foglalkozások, versenyek, pályázatok és színes közösségi programok várják tanulóinkat.

Nyelvoktatásunkról

▪Angol és német emeltszintű nyelvoktatás a 3. évfolyamtól.
▪A felső tagozaton heti 5 órában tanulják az idegen nyelvet a tagozatosok.
▪7. évfolyamtól második idegen nyelv tanulására van lehetőség.
A nyelvoktatás hatékonysága érdekében csoportbontással, szakmailag képzett és stabil szaktanárokkal, nyáron szervezett nyelvi táborokkal, iskola időben ausztriai (német), angliai nyelvtanulási lehetősséggel (egy hetes nyelvoktatás kinti nyelvtanárokkal) biztosítjuk a korszerű nyelvoktatást.
Végzős diákjaink alapfokú nyelvvizsgát tehetnek.

Informatika oktatása

Számítástechnika tantárgyat negyedik évfolyamtól kezdve – csoportbontásban, két
szaktanteremben, minden tanteremben Internet hozzáféréssel – mindenkinek oktatunk. (Felvehető első osztálytól is.)

Erdei iskolát szervezünk

minden osztály számára, melynek nevelési és oktatási értékét jelentősnek tartjuk. Hazánk megismerése, a megszerzett tudás hasznosítása, felismerése, alkalmazása, a viselkedéskultúra tanítása, alkalmazása és az egészségnevelés ötvöződnek e tanítási formában.
Kiemelt feladatunk a szabadidő hasznos eltöltése, amelyet változatos programok, családi szombatok, klubnapközis foglalkozások is segítik.

Az iskolához tartozást a„Hegedüs” szellemiség kialakításával erősítjük.

▪Jelképeink: jelvény, embléma, póló, zászló
▪Egész éves Hegedüs-program, Hegedüs-napok rendezvényei