Menu

Tehetséggondozás

Tehetséggondozás

Pedagógiai munkánkban a tehetséggondozásra külön hangsúlyt fordítunk. Pedagógusaink tudják, hogy minden tanulónak van olyan készsége, mely képességé fejleszthető, amelyben magához képest sikereket érhet el. Természetesen, ha ez párosul tudással, és még a szülői ház is odafigyel a gyermekre, máris tehetségről beszélhetünk.

Oktató-nevelő munkánkban ezért biztosítunk széleskörű lehetőséget arra, hogy minél szélesebb skálán legyen fejleszthető a tanulók képessége.

Így a művészeti irányultságú foglalkozásokon, az informatikán és matematikán, az idegen nyelveken át a sport különböző ágazatain, a magyar több óraszámban tanításán keresztül. Az alsó tagozatban feladatunk tehát a képességek fejlesztése e sokoldalú kínálat segítségével. A felső tagozatban a már kialakulóban lévő érdeklődési köröknek megfelelően intenzívebben, versenyekre való felkészítéssel, szakkörökben foglalkozunk a tanulókkal.

 A tanórai tehetséggondozásról

1. Idegen nyelvből van emeltszintű oktatásunk. A tanulók kiválasztása a nyelvtan és matematika jegyük, az osztályfőnök javaslata és a szülő kérése alapján történik. Természetesen együtt vizsgáljuk a három szempontot. Tapasztalatunk szerint a kiválasztás e módja bevált, valóban azok a gyerekek tanulnak magasabb óraszámba, akiknek jó a nyelvérzéke, a terhelést jobban bírják, szorgalmasabbak.

2. Szinteltolásos (nívócsoport) oktatást matematika tantárgyból ötödik évfolyamtól felmenő rendszerbe alkalmazunk. Az oktatás ez a formája nagyon jól bevált. A kevésbé jó képességű tanulókkal lassabb tempóban, több gyakorlással így jobb eredménnyel dolgozunk. A jobbaknak pedig többet, mást tudunk nyújtani. Náluk ez a forma alkalmas a tehetségek kibontakoztatására. A tanulók csoportba sorolása egyértelműen a szaktárgyak osztályzata szerint történik. Előnye a szinteltolásnak:

  • A tanulók képességük ütemében és szintjén haladhatnak.
  • Az osztályközösség megbomlik.
  • Átjárhatóság van a csoportok között.

3. A tanórán alkalmazott pedagógiai módszerek:

  • Differenciált oktatás
  • Differenciált házi feladat adása
  • Kiselőadások(prezentációk)
  • projektek, témahetek

4. A választható órák a kerettanterv bevezetésével is lehetőséget biztosítanak a tehetséggondozáshoz.

5. Tanórán kívüli tehetséggondozás

  • A szakköröket igyekszünk a tanulók érdeklődése alapján megszervezni.
  • Iskolai szintű szaktárgyi versenyeket szervezünk, kerületi, budapesti és országos versenyekre készítjük fel tehetséges diákjainkat.